ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Memphis-M Bt. - KUPAS Magyarország

 1. Az eladási és szállítási feltételek minden megkötött üzletre, szerződésre, az azokkal összefüggő

  szállításokra vonatkozik és a szerződések mellékletét, képezi. Jelen feltételek minden jövőbeni üzletre

  vonatkoznak.

 2. Szerződés létrejötte: A szerződés az ügyfél megrendelésének a Memphis-M Bt. által történt

  visszaigazolásával, a vételár kifizetésével vagy a szállítás megkezdésével jön létre. A Memphis-M Bt. a

  megkötött szerződéstől kötelezettség nélkül visszaléphet: ha a Vevő nem teljesíti fizetési

  kötelezettségét, vagy ha a Vevőről olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik

  fizetőképességét. A Vevő beszerzési feltételeit magunkra nézve csak akkor tartjuk kötelezőnek, ha

  azokat írásban részletesen visszaigazoltuk.Minden forgalmazási specifikációt, árjegyzéket bizalmasan

  kell kezelni, ezekről másolatot készíteni, ill. harmadik személynek ezeket átadni írásos engedély

  nélkül tilos. A megrendelés pontosságáért a megrendelő felel, minden a rendelt árura vonatkozó

  egyéb, az ügylet menetéhez szükséges információt a rendelés szerződés szerinti teljesítése

  érdekében kellő időben rendelkezésünkre kell bocsátani.

 3. Eladási ár: Az eladási ár a rendelés visszaigazolásában megnevezett ár. Ha ezt kifejezetten nem

  tüntetjük fel, akkor a megrendelés idején érvényes árjegyzék a meghatározó. Az árak ÁFA nélkül

  értendőek. Az alapanyagok, az energia, a szállítási költségek és egyéb, a Memphis-M Bt. -től

  független ármódosító hatások esetén a Memphis-M Bt. arányos árkorrekcióra jogosult a Vevő

  előzetes, kellő idejű értesítése mellett.

 4. Fizetési feltételek: Más megállapodás számlán való feltüntetése hiányában a vételi ár megfizetése

  a számla átvételekor készpénzben lehetséges. Fizetési késedelem esetén évi 20% késedelmi kamatra

  jogosult a Memphis-M Bt. Lejárt határidejű, ki nem egyenlített számláink kezelését külső

  adósságkezelő cég bevonásával végezzük. Ennek felmerült költségei a Vevőt terhelik. Vevő csak a

  Memphis-M Bt. által elismert vagy jogerősen megállapított beszámítási igényét számíthatja fel.

  Amennyiben Megrendelő fizetési késedelme a 30 napot eléri és számlánkat ez időn belül írásban nem

  kifogásolta meg, a tartozást elismert, nem vitatott tartozásként kezeljük.

 5. Szállítás: A termék szállításáról a Vevőnek kell gondoskodnia. A felrakás ill. a gyártelep elhagyása

  után az esetleges sérülésből származó veszteség a Vevőt terheli. A nem írásban megadott szállítási

  határidő cégünknek nem kötelező. A vis maior események a szállítási időpontot befolyásolhatják, ha

  a felek számára ebből származóan a szerződés teljesítése érdektelenné válik, úgy bármely fél

  visszaléphet. Ha a Vevő az átvételnél késedelembe esik, vagy megsérti együttműködési

  kötelezettségét, a vételi árat akkor is köteles megfizetni. A Memphis-M Bt. jogosult az árut a Vevő

  terhére és kockázatára tárolni.

 6. Tulajdonjog fenntartása: A Memphis-M Bt. a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a

  termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. A Vevő köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a

  termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje. Ezen idő alatt a

  termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, ill. az állagában bekövetkezett bármely kárért a Vevő

  felel. Vevő köteles az áru értékére vagyonbiztosítást kötni. Vevő ismételt fizetési késedelme esetén a

  Memphis-M Bt. ill. megbízottja jogosult a Vevő székhelyéről, telephelyéről, fiók telephelyéről, a

  beépítés helyéről a tulajdonjog fenntartással átadott terméket a Vevő költségére elszállítani.

 7. Szavatosság és jótállás: Memphis-M Bt. minden termékéhez szállítói megfelelőségi nyilatkozatot ad

  ki. Mint szállító szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott

  feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. A Memphis-M Bt. által átadott

  termék megfelel a rá vonatkozó MSZ előírásainak. A kiadott szállítólevél egyben minőségi

  bizonyítványként is szolgál. Jótállás általános időtartama 12 hónap. Kivételt képeznek a közületi

  játékaink amelyek festésére , kötélzetére 12 hónap, míg szerkezeti elemeire 60 hónap jótállást

  vállalunk. A Vevő a termék átvételekor köteles a mennyiségi és minőségi vizsgálatot elvégezni, és az

  észlelt hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyvet minden érintett félnek

  hitelesítenie kell. A Memphis-M Bt. nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a

  termék átvételekor az ellenőrzésen megállapíthatóak lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés

  hiánya miatt elmaradt ill. a hibát nem jelentették be haladéktalanul. Bármilyen minőségi kétség,

  aggály esetén a termék a felmerült probléma tisztázásáig nem építhető be, beépítés esetén

  mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli.

 8. A szállítás és fizetés teljesítési helye a Memphis-M Bt telephelye.
 9. Peres esetekben a Memphis-M Bt székhelye szerinti illetékes Bíróság illetékességét kötjük ki.
 10. Jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.